spindle tree - definition - English

petal – translation – English-Tagalog Dictionary

en Pinch off a bigger piece of dough and squash it between the fingers to make it petal-shaped.

tl Kumuha ng mas malaking bahagi ng masa at pispisin ito sa pagitan ng mga daliri upang gawing hugis talulot.

en PETALS

tl TALULOT

en For selection, crimp the surface edges of the petals in order that they curl below realistically.

tl Para sa ibang uri, rolyuhin ang panlabas na gilid ng mga talulot upang magmukhang totoo.

en The white petals mirror the solar’s heat, and the yellow middle gives a very good resting place the place bugs can take in photo voltaic power.

tl Tumatama sa puting talulot ang init ng araw, at ang dilaw na gitna nito ay nagsisilbing magandang pahingahan para sa mga insektong kumukuha ng enerhiya mula sa araw.

en The pale-pink, five-petal flowers are about 5 cm (2 in.) throughout.

tl Ang mga bulaklak nito na mapusyaw na rosas at lima ang talulot ay could lapad na mga 5 sentimetro (2 pulgada).

en Every cupcake was frosted in plain white frosting and embellished with one easy, stunning, delicate, five-petaled forget-me-not flower.

tl Bawat cupcake ay nilagyan ng simpleng puting icing at dinekorasyunan ng easy at magandang bulaklak na forget-me-not na could limang maninipis na talulot.

en • Barely wilted blooms can typically be revived by submerging the stems in scorching water for ten minutes whereas sprinkling the petals with cool water.

tl • Ang medyo lanta nang bulaklak ay malimit na mapananariwa pa sa pamamagitan ng paglulubog sa mga tangkay sa mainit na tubig sa loob ng sampung minuto samantalang winiwisikan ng malamig na tubig ang mga talulot.

en From the early hours, ladies and kids have bedecked their household burial locations with flower petals and embellished picket frames.

tl Maaga pa, ang mga babae at mga bata ay naggagayak na ng talulot ng mga bulaklak at ng ginayakang mga kuwadrong kahoy sa libingan ng mga miyembro ng kanilang pamilya na namayapa na.

en Cherry Blossoms —Delicate Petals Lengthy Admired 14

tl Cherry Blossom —Maseselang Talulot na Kaytagal Nang Hinahangaan 14

en However to start with, make roses with only some petals, as too many petals give the flower a crowded look.

tl Ngunit sa pasimula, gumawa ng mga rosas na could ilan lamang talulot, yamang ang maraming talulot na bulaklak ay nagmumukhang siksik.

en Snow gentians and trumpet gentians (1), with their vivid-blue petals, carpet slopes effectively above the tree line.

tl Ang mga dalisdis na walang tumutubong puno ay nalalatagan ng pagkarami-raming snow gentian at trumpet gentian (1), na matingkad na asul ang mga talulot.

en Bicolored or tricolored backyard pansies (Viola wittrockiana) have attribute darkish spots on the petals, which give them an uncommon look.

tl Makikilala ang could dalawa o tatlong kulay na mga backyard pansy (Viola wittrockiana) sa maiitim na batik nito sa mga talulot, na nagbibigay rito ng kakaibang anyo.

en The petals converge in a big hole that resembles a pot and that may maintain as much as 13 pints (6 liters) of water.

tl Ang pinakagitna ng bulaklak ay parang palayok na makapaglalaman ng hanggang anim na litrong tubig.

en The middle disk consists of lots of of tiny, fertile, golden florets encircled by 20 to 30 white rays, or petals, which might be sterile flowers —touchdown pads for bugs.

tl Ang pinakagitnang bahagi nito na parang platito ay binubuo ng daan-daang maliliit, nagbibinhi, at ginintuang mga bulaklak na napalilibutan ng 20 hanggang 30 puting rayos, o mga talulot, na mga bulaklak na hindi nagbibinhi —na nagsisilbing mga dapuan lamang ng mga insekto.

en Lower off the flower heads when the petals start to droop; in any other case, the plant will go to seed and rob the bulb of meals wanted for subsequent yr’s progress.

tl Putulin ang mga bulaklak mismo kapag lumaylay ang mga talulot; kung hindi, ang halaman ay magbibinhi at mawawalan ng pagkain ang ulo ng tulip na kinakailangan para sa susunod na taon na paglaki.

en He spoke in regards to the tiny forget-me-not flower and the way its 5 petals symbolize 5 issues we must always at all times keep in mind.1

tl Nagsalita siya tungkol sa mga bulaklak na forget-me-not at kung paano kinakatawan ng limang maliliit na talulot ang limang bagay na dapat nating tandaan palagi.1

en Cherry Blossoms —Delicate Petals Lengthy Admired

tl Cherry Blossom —Maseselang Talulot na Kaytagal Nang Hinahangaan

en The big central petal, or labellum —often essentially the most colourful— serves as an inviting touchdown platform for a winged visitor.

tl Ang malaking talulot sa gitna, o ang labellum —karaniwan nang ang pinakamakulay— ay nagsisilbing isang kaakit-akit na mapaglalapagan ng insekto.

en * The flower has 5 thick, pinkish-brown fleshy petals lined with pale wartlike spots.

tl * Ito ay could limang makakapal na talulot na kulay mamula-mulang kayumanggi at tadtad ng parang mga puting kulugo.

en It’s within the little white petal working itself out on a department of an apple tree.

tl Ito ay nasa puting talulot na umuusbong mula sa sanga ng puno ng mansanas.

en And what about giving your spaghetti the ultimate contact of rose petals lower into strips?

tl Ano kaya kung lagyan mo ng mga talulot ng rosas na hiniwa nang pahaba ang ibabaw ng iyong ispageti?

en Think about the cluster upon cluster of cherry blossoms overhead offering a pinkish-white cover whereas underfoot the bottom is sprinkled with petals.

tl Gunigunihin ang kumpul-kumpol na mga cherry blossom sa itaas na nagsisilbing kulandong na malarosas na puti samantalang ang daanan naman sa silong nito ay nalalatagan ng mga talulot.

en As its petals stretch out, they reveal comfortable, ruffled, lavender edges with darker lavender at their suggestions.

tl Habang bumubukadkad ang mga talulot nito, isinisiwalat nito ang malambot, could rapols, kulay lilang mga gilid na could mas matingkad na lila sa mga dulo nito.

en A fallen petal

tl Lagas na talulot

en Lastly, it unfurled its flowerlike petals, revealing scientific devices, radio antennas, photo voltaic panels, and a rover named Sojourner.

tl Sa wakas, ibinuka nito ang tulad-bulaklak na mga talulot nito, anupat naglantad ng siyentipikong mga instrumento, mga antena ng radyo, mga batiryang photo voltaic, at isang rover (de-batiryang sasakyan) na pinanganlang Sojourner.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *