02.01.2021 | తెలుగు Daily Current Affairs| UPSC|APPSC|TSPSC|AKS IAS |

02.01.2021 | తెలుగు Daily Current Affairs| UPSC|APPSC|TSPSC|AKS IAS |AKS IAS Gives finest Teaching for UPSC CSE, CLAT, APPSC, TSPSC,SSC CGL and Different Aggressive exams. AKS IAS is certainly one of India’s Finest and Most Trusted UPSC Civils Teaching Institute. AKS IAS is offers Offline and On-line/Stay Lessons.

#ias #ips #upsc #appsc #tspsc #civils #upsctoppers #civilsrankers #successformulaforcivils #aksias #prelims #upscprelims #prelims2020 #bestiascoaching #iascoachinginhyderabad #bestiascoachinginhyderabad #onlineiascoaching #liveupsccoaching #liveiascoaching #onlineupsc #liveupsc

For Materials:
For APP :

Click on the hyperlink to get Free Steering for Civils Preparation CLICK on:

Go to:
Comply with us on:

Name us on:8448449709

AKS IAS (Head Workplace),Home.no:1-10-249/1/1,Beside Sub Registrar Workplace Primary Highway,Close to Eshwar Lakshmi Hospital, Ashoknagar Cross Roads, Hyderabad-500020, Telangana

Conquer UPSC,APPSC,TSPSC,CLAT,SSC & different Competetive Exams with Succesful Instructors proper right here!
Get the perfect coaching on your profession defining exams within the AKS IAS Academy (Superior Information Methods)

Author: AKS IAS - Foundation for Competitive Examinations

4 thoughts on “02.01.2021 | తెలుగు Daily Current Affairs| UPSC|APPSC|TSPSC|AKS IAS |

  1. (2). C ( Rare metallic asteroid) 16 Psyche (Asteroid) : —> discovered by an Italian astronomer, "Annibale de Gaspard" in 1853. –> Located between Mars and Jupiter and is about 370 million kilometres away from Earth.

  2. (3). B —> Olive Ridley Turtle: ->Habitat — warm and tropical waters of primarily in the Pacific, Indian Ocean and  Atlantic ocean.–>Gets name from its olive colored carapace, which is heart-shaped and rounded.–> Arribadas — synchronized nesting in mass numbers.–> Operation Olivia — Olive Ridely Turtle protection program undertaken by Indian Coast Guard. –> coast of Odisha (Rushikulya rookery) in India is the largest mass nesting sites – coasts of Mexico – Costa Rica. –> Vulnerable — IUCN Red list –> The olive ridley is mostly carnivorous, feeding on such creatures as jellyfish, snails, crabs, and shrimp. They will occasionally eat algae and seaweed as well. Hatchlings, most of which perish before reaching the ocean, are preyed on by crabs, raccoons, pigs, snakes, and birds, among others.[ ఆలివ్ రిడ్లీ ఎక్కువగా మాంసాహారంగా ఉంటుంది, జెల్లీ ఫిష్, నత్తలు, పీతలు మరియు రొయ్యలు వంటి జీవులకు ఆహారం ఇస్తుంది. వారు అప్పుడప్పుడు ఆల్గే మరియు సీవీడ్ కూడా తింటారు. హాచ్లింగ్స్, వీటిలో ఎక్కువ భాగం సముద్రంలోకి చేరేముందు నశించిపోతాయి, పీతలు, రకూన్లు, పందులు, పాములు మరియు పక్షులు వీటిని వేటాడతాయి.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *